นโยบายความเป็นส่วนตัว และ คุกกี้

Last updated: 9 มิ.ย. 2565  |  1687 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ คุกกี้

ประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act)
 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

เมื่อมีการสมัครสมาชิก
เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
 

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน ชื่อ , นามสกุล

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
 

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ทางบริษัทขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมายระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

 

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณในเวลาใดก็ได้ สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. คุณสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของคุณได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

3. คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค

4. คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ในกรณีดังนี้

4.1) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

4.2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

4.3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5. คุณสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

6. คุณสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

7. คุณสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบัน

8. คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้ทั้งมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ  เรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต มีเพียงพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนองค์กรและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน โดยพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากคุณได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้โดยการแจ้งความจำนงค์ผ่าน แบบฟอร์มติดต่อเราในหน้านี้
 
 
คุ้กกี้ (Cookies)

คุ้กกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของคุณ หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 

ใช้ Cookies อย่างไร

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของคุณ
เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ประเภทของ Cookies ที่ใช้

Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น

Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

 

คุณสามารถดูรายละเอียดคุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ที่บริษัทใช้ได้ดังนี้

Google Analytics

โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_<container-id>

จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น

ข้อมูลผู้ใช้งาน และจำนวนหน้าที่อ่าน

ข้อมูล ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ระยะเวลา เนื้อหาที่นิยม และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเข้าชม

ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับภาพรวม โดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อุปกรณ์ที่ใช้ และที่ตั้ง

ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

 

Google Tags Manager

โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_<container-id>

จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท

ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

 

การจัดการ Cookies

คุณสามารถตั้งค่าไม่ให้ browser ของคุณ ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

 

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ: บริษัท เบสท์ แอนด์ บิลเลี่ยน บิ้วตี้ จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 47-49 ซอยสว่าง7 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500

ช่องทางการติดต่อ:

โทร: 0830879974

website: https://www.sistarbeautyskin.com/

 

ในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น

กรุณาตรวจสอบหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

 

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 31 มกราคม 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้